Aggregation framework trong MongoDB

Bắt đầu từ MongoDB 2.2 chúng ta có thêm một chức năng mới gọi là Aggregation framework. Nó cung cấp cho chúng ta những phương thức mới để query và filter dữ liệu một cách linh động hơn.